Súťaže

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ USPORIADANÝCH NA FACEBOOK A INSTAGRAM PROFILE @natrufyt / @naturfytSK.

 

1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom súťaže na Facebook stránke @NaturfytSK a Instagram profile @NaturFyt (ďalej len ?Súťaž") je spoločnosť Mantha s.r.o so sídlom Konopná 58, 821 05 Bratislava, IČO: 36775223, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 45875/B (ďalej len ?Usporiadateľ?). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom  trhu. Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len "Súťažný príspevok") na profile NaturfytSK na sociálnej sieti Facebook a/alebo Instagram. Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook ani Instagram. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook ani Instagram.

2. TRVANIE SÚŤAŽE

Trvanie súťaže je oznámené v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá je používateľom sociálnej siete Facebook alebo Instagram a zároveň ktorá:

  • je občanom Slovenskej Republiky alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
  • je plnoletá alebo nie je plnoletá, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
    • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ?Občiansky zákonník"

 

4. PODMIENKY SÚŤAŽE

Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré budú stanovené v Súťažnom príspevku. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz (ak to nie je vyslovene uvedené v Súťažnom príspevku inak). Zvyčajne pridaním iba jedného komentára, nahratím jednej fotografie, prípadne vykonaním inej akcie, ktorá je určená v popise príspevku. Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže splní podmienky Súťaže uvedené v Súťažnom príspevku. Usporiadateľ vyžrebuje najneskôr o jedného pracovného dňa  od ukončenia termínu súťaže celkom taký počet výhercov, ako je uvedené v Súťažnom príspevku. Usporiadateľ po vyžrebovaní posúdi, či vyžrebovaný Účastník splnil podmienky Súťaže uvedené v súťažnom príspevku. V prípade ich nesplnenia vyžrebuje Usporiadateľ náhradného výhercu. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. VÝHRA A ODOVZDANIE VÝHRY

Predmet výhry je uvedený v Súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný súkromnou správou na Facebooku alebo Instagrame. Odovzdanie výhry zabezpečí Usporiadateľ prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom Súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou

6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. V prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

7. OSOBNÉ ÚDAJE OCHRANA OSOBNých údajov

K spracúvaniu osobných údajov Súťažiacich pristupuje usporiadateľ len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Osobné údaje Súťažiacich sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Súťažiacich, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Usporiadateľ získava od Súťažiacich iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu. Súťažiaci môže Usporiadateľa kedykoľvek požiadať o zmazanie osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Usporiadateľ súťaže získava a spracúva osobné údaje Súťažiacich v rozsahu

  • meno a priezvisko,
  • miesto trvalého pobytu
  • telefónne číslo prípadne e-mail
  • meno, resp. profil na Facebooku, prípadne na Instagrame.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Usporiadateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom kontaktovania výhercu, doručenia výhry výhercovi a na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov organizátora súťaže.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na uvedené účely len so súhlasom výhercu. Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu výhercu so spracúvaním jeho osobných údajov.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Usporiadateľ získava len tie osobné údaje výhercu, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov prevádzkovateľa ako organizátora súťaže voči výhercovi v zmysle štatútu súťaže.

Usporiadateľ spracúva osobné údaje výhercu len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu špecifikovaného čl. III. a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Podmienky spracúvania

Usporiadateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Usporiadateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

Usporiadateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne výmaz osobných údajov dotknutej osoby.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne aj právo získať prístup k týmto jej osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie (zabudnutie), ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne a protiprávne spracovávané.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje vyššie uvedené práva tým, že napíše spoločnosti  Mantha s.r.o so sídlom Konopná 58, 821 05 Bratislava a na obálku uvedie: ?Ochrana Údajov?. Výherca ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

Každý Súťažiaci udeľuje potvrdením spracovania osobných údajov Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho e-mail, ktorý má uvedený v profile, môže byť použitý primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa a uchovávané počas zmluvného vzťahu. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len ?Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

8. DANE

Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.


V Bratislave, 1.11. 2018 Mantha s.r.o.