GDPR

Ochrana osobných údajov a registrácia informačného systému

Informačný systém nášho internetového obchodu naturlekaren.sk  je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pre obchodnú činnosť pod registračným číslom: 201409402.

Plne rešpektujeme súkromie všetkých zákazníkov, avšak pre vybavenie každej objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne len na účely komunikácie so zákazníkom a následné spracovanie a vybavenie objednávky.

V prípade, ak si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte do poznámky v objednávke, že žiadate o ich vymazanie po vybavení objednávky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu: Mantha s.r.o., týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, alebo zadaním objednávky, nakladá v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ďalej len  "Zákon".

Z uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytovať získané osobné údaje zákazníkov tretím stranám. Výnimkou je len poskytnutie nevyhnutných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu zaväzuje, že na výslovné prianie zákazníka, vymaže jeho osobné údaje ihneď po vybavení objednávky z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok. Predávajúceho môžete písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje vymazal zo svojej databázy.

Potvrdením objednávky v e-shope, vy ako dotknutá osoba (zákazník) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa Zákona a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaná urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi e-shopu.

V súlade so zákonom ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle. Prevádzkovateľ e-shopu je oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope na účely spracovania, ktoré sú popísané nižšie.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e mailom.

Osobné údaje možno spracovávať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb (zákazníkov), najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ sa zaručuje spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Účel spracovania:

 • registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov
 • spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením     objednávky
 • vystavenie daňového dokladu, faktúry a dodacieho listu v účtovnej agende prevádzkovateľa
 • komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie
 • poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľovi výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru sprostredkovateľom prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru
 • vedenie používateľských účtov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré môže dotknutá osoba (zákazník) aktualizovať alebo písomnou žiadosťou požiadať prevádzkovateľa o aktualizáciu osobných údajov, prípadne o likvidáciu osobných údajov v prípade, že účel spracovania sa skončil, došlo k porušeniu zákona alebo ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, v prípade ak o vytvorenie účtu požiadala.
 • evidencia a uchovávanie osobných údajov pre účely prípadných reklamácií

Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracovania a zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracovania sa skončil.

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, telefónny kontakt, email, prípadne titul dotknutej osoby (zákazníka)

Označením políčka ?Súhlasím so zasielaním noviniek? v Registračnom formulári, udeľujete spoločnosti svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, e-mailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prípadne e-mailom.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť informovať o ich zmene.

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracovávané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracovania. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Prevádzkovateľ je povinný získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracovania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracovávali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracovania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracovávaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje vyššie citovaný Zákon o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracovávaných spoločnosťou.

Účel spracovania:

 • registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov,
 • spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky,
 • vystavenie daňového dokladu, faktúry a dodacieho listu v IS účtovnej agende prevádzkovateľa,
 • komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie
 • poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľovi výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru sprostredkovateľom prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru
 • vedenie používateľských účtov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré môže dotknutá osoba (zákazník) aktualizovať alebo písomnou žiadosťou požiadať prevádzkovateľa o aktualizáciu osobných údajov, prípadne o likvidáciu osobných údajov v prípade, že účel spracúvania sa skončil, došlo k porušeniu zákona alebo ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing. 
 • evidencia a uchovávanie osobných údajov pre účely prípadných reklamácií

 

Označením políčka ?Súhlasím so zasielaním noviniek? v Registračnom formulári a v súlade so zákonom udeľuje zákazník spoločnosti svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, e-mailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu prípadne emailom.

 

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú  osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Prevádzkovateľ chráni spracovávané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením v uzamknutej miestnosti, a heslom. Chráni ich pred poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracovania. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Prevádzkovateľ získava osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracovania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ zabezpečil, aby sa spracovávali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracovania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v informačnom systéme prostredníctvom počítača úplne automatizovanými prostriedkami na základe registrácie zákazníka pri objednávaní tovaru, so súhlasom dotknutej osoby.

 

Informácie poskytnuté prospredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Orgán dozoru: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava