Reklamacia

Výňatok z obchodných podmienok Eshopu  Naturfyt:

11.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Vážený spotrebiteľ, pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na našej stránke v sekcii Návody a formuláre. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

11.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám:

a) v prípade oprávnenej reklamácie tovaru vrátime všetky uhradené náklady. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
b) v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstúpením od zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi.

 Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s vráteným tovarom. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

UPOZORNENIE:

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

P.O. Box 5, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27,

tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170

 

12. Vybavovanie reklamácií:

      a) telefonicky v pracovných dňoch 9:00 - 18:.00 na číslach: 0903 700 831, 00421 2 5341 7360

      b) e-mailom: info@naturfyt.sk

      c) poštou na adrese: Mantha s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava